Μετρήσεις Φυσικών & Χημικών Παραγόντων

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

 • Μέτρηση επικαθήμενης σκόνης κατά VDI
 • Μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων με high volume samplers (PM10, Total, PM2.5)
 • Δειγματοληψία αιωρούμενων σωματιδίων με ανάλυση κοκκομετρίας
 • Μέτρηση αερίων ρύπων (CO, HC, Nox, SO2, O3)
 • Μέτρηση VOCs (BTEX κ.α.)
 • Μέτρηση σκόνης βαρέων μετάλλων
 • Μέτρηση διοξινών, PAH, PCB
 • Μέτρηση ηχοστάθμης
 • Μέτρησης μαγνητικών πεδίων

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 • Μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων (Total, PM10, PM2.5, Johannesburg 5μm, σκόνη βάμβακος)
 • Δειγματοληψία αιωρούμενων σωματιδίων με ανάλυση κοκκομετρίας
 • Μέτρηση επικίνδυνων αερίων ρύπων (CO, H2S, Nox, SO2, NX3, κ.α.)
 • Μέτρηση VOCs (BTEX κ.α.)
 • Μέτρηση σκόνης βαρέων μετάλλων (μολύβδου κ.α.)
 • Μέτρηση ινών αμιάντου 
 • Μέτρηση ηχοστάθμης
 • Μέτρηση μαγνητικών πεδίων
 • Άλλοι παράγοντες μετά από συνεννόηση

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

 • Ισοκινητική δειγματοληψία σκόνης κατά ISO 9096, VDI 2066
 • Ισοκινητική δειγματοληψία σκόνης με ανάλυση κοκκομετρίας
 • Μέτρηση αερίων ρύπων (VDI 2462, 2456, 2459, 3481)
 • Μέτρηση εκπομπών βαρέων μετάλλων (VDI 3868)
 • Μέτρηση υδρογονανθράκων (VDI 3481)
 • Μέτρηση υδροχλωρίου (ΕΝ 1911, VDI 3480)
 • Μέτρηση διοξινών, PAH, PCB (EN 1948 κ.α.)
 • Μέτρηση καυσαερίων Νοx, CO, CO2, SO2, HC, O2
 • Βαθμονομήσεις On-line αναλυτών
 • Ενεργειακές μετρήσεις μονάδων καύσης (απόδοση, απώλειες)

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Κραματολογικές αναλύσεις μεταλλικών κατασκευών, επιτόπου στο έργο, με φορητό φασματογράφο
 • Μετρήσεις ραδιενέργειας
 • Μετρήσεις βιοαερίου σε Χ.Υ.Τ.Α.
 • Εκπαίδευση σε διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές μετρήσεις ρύπανσης
 • Εκπαίδευση και σύνταξη οδηγιών για την διαχείριση επικίνδυνων ουσιών
 • Προσαρμογή λογισμικού/ μοντέλων διασποράς σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Biomonitoring

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Δ. 162/2007  (ΦΕΚ 202Α/23.08.2007)

Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/86 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/15/ΕΚ

Π.Δ. 12/2012 (ΦΕΚ 19Α/09.02.2012)

Τροποποίηση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» (ΦΕΚ 135/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής

Π.Δ. 52/2015 (ΦΕΚ 81Α/17.07.2015)

Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ «Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων» − Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 399/1994

Π.Δ..212/2006  (ΦΕΚ 212Α/09.10.2006)

Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Π.Δ. 149/2006 (ΦΕΚ 159Α/28.07.2006)

Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ

Π.∆ 176/2005 (ΦEK 227A/14.09.2005)

Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Πολιτική της επιχείρησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας PRO.EX. Ο.Ε έχει υιοθετήσει και ακολουθήσει πελατοκεντρική πολιτική ποιότητας και προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει μέσω αυτής τις σχέσεις της με τους πελάτες.

 

Μάθετε περισσότερα

Πιστοποιητικό Proex

UP
DOWN