Η πολιτική της Εταιρείας

Η Διοίκηση της Εταιρείας PRO.EX. έχει υιοθετήσει και ακολουθήσει πελατοκεντρική πολιτική ποιότητας και προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις σχέσεις της με τους πελάτες.

Η πολιτική αυτή στοχεύει στην:

  • Συνέπεια υλοποίησης των συμφωνιών με τις οποίες δεσμεύεται η εταιρεία.
  • Βελτίωση της διαχείρισης του χρόνου επισκέψεων συνεργατών.
  • Ελαχιστοποίηση των μη-συμμορφώσεων.
  • Συνεχή εμπλουτισμό της Τεχνογνωσίας.
  • Συστηματική παρακολούθηση της Νομοθεσίας.
  • Τον σαφή καθορισμό των απαιτήσεων του Πελάτη.
  • Συνεχή πληροφόρηση θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στον Πελάτη.
  • Προσανατολισμό στην συνεχή Ενημέρωση και Εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας.

Η PRO.EX. έχει καθορίσει μετρήσιμους δείκτες και αντικειμενικούς όρους βελτίωσης της ικανοποίησης Πελατών.

Πιστοποιητικό Proex

UP
DOWN