Σχέδιο & Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας

Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) προβλέπονται επίσης από το Π.Δ. 305/96. Το ΣΑΥ είναι το σπουδαιότερο εργαλείο του συντονιστή Ασφαλείας διότι ενσωματώνει την πρόληψη σε όλες τις φάσεις της μελέτης του έργου και ταυτόχρονα συντονίζει και καθοδηγεί τις εργασίες με όλους όσοι εμπλέκονται κατά την εκτέλεση του έργου.

Ο ΦΑΥ στοχεύει στον προσδιορισμό, την πρόληψη και τον περιορισμό των κινδύνων όλων των εμπλεκόμενων στο έργο. Επίσης περιλαμβάνει: Επισημάνσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας, οδηγίες για επισκευές και συντήρηση μηχανημάτων, κτιρίων, μετατροπών, καθαρισμών, μητρώο έργου κλπ. Ο ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο.

Πολιτική της επιχείρησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας PRO.EX. Ο.Ε έχει υιοθετήσει και ακολουθήσει πελατοκεντρική πολιτική ποιότητας και προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει μέσω αυτής τις σχέσεις της με τους πελάτες.

 

Μάθετε περισσότερα

Πιστοποιητικό Proex

UP
DOWN