Συστήματα I.F.S. (INTERNATIONAL FOOD STANDARD)

Τι είναι το IFS και σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται?

Το τεχνικό πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων IFS, International Food Standard, έχει αναπτυχθεί από τη Γερμανική & Γαλλική Ένωση Πωλητών Λιανικής. Το Παρόν Διεθνές Πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες αποβλέπουν στην εξαγωγή των προϊόντων τους στις αλυσίδες υπεραγορών (supermarkets) της Γερμανίας και της Γαλλίας. Το IFS καθιερώθηκε το 2002 από τις Γερμανικές αλυσίδες υπεραγορών αποσκοπώντας στην δημιουργία ενός κοινού Προτύπου Ασφάλειας Τροφίμων.

Σκοπός του IFS:

είναι η συνεχής αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων, που προμηθεύουν ή σκοπεύουν να προμηθεύσουν τις προαναφερθείσες υπεραγορές, για την τήρηση πέντε βασικών κριτηρίων όπως ορίζονται από το πρότυπο (σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, αναγνώριση και έλεγχος των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs), αξιολόγηση προσωπικού, διορθωτικές ενέργειες και ιχνηλασιμότητα). Κάθε παραγωγός ή προμηθευτής, λοιπόν, που συνεργάζεται με Γερμανικές ή Γαλλικές αλυσίδες τροφίμων υποχρεούται να εφαρμόζει σύστημα IFS.

Οφέλη του IFS

Μερικά από τα πλεονεκτήματα και οφέλη που ένας Οργανισμός μπορεί να αποκομίσει από την πιστοποίηση του συστήματός του κατά το IFS, είναι τα εξής:

  • Ανταγωνιστικότητα
  • Νέες συνεργασίες με μεγάλα supermarkets, που απαιτούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι κατά IFS. (Άνοιγμα στις εξαγωγές)
  • Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
UP
DOWN