Συστήματα Διαχείρισης στην Πρωτογενή Παραγωγή (Αγροτικό Τομέα)

Πρότυπο GlobalGap

Το σύστημα GLOBALGAP είναι ένα μοναδικό ολοκληρωμένο πρότυπο με εφαρμογές κατά ενότητες για διαφορετικές ομάδες προϊόντος, που εκτείνεται από την παραγωγή φυτών και ζωικού κεφαλαίου έως την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών και σύνθετων ζωοτροφών.

Το πρότυπο χρησιμεύει ως παγκόσμιο σύστημα αναφοράς για άλλα υπάρχοντα συστήματα και μπορεί επίσης εύκολα και άμεσα να εφαρμοστεί από όλα τα μέρη του πρωτογενούς τομέα τροφίμων. Με άλλα λόγια: η GLOBALGAP λειτουργεί όπως ένα δορυφορικό σύστημα πλοήγησης. Εφοδιάζει τα μέλη με μια αξιόπιστη εργαλειοθήκη, η οποία επιτρέπει σε κάθε εταίρο στην αλυσίδα εφοδιασμού να τοποθετηθεί στην παγκόσμια αγορά με σεβασμό στις απαιτήσεις του καταναλωτή.

Ποια οφέλη θα έχουν οι παραγωγοί που θα εφαρμόσουν τις αρχές του GlobalGap;

 • Παράγουν ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα.
 • Αποκτούν πρόσβαση στη διεθνή αγορά καθώς η πιστοποίηση σύμφωνα με το GlobalGap αποτελεί «διαβατήριο» για τις μεγάλες διεθνής αγορές, οι οποίες απαιτούν πιστοποιημένα προϊόντα.
 • Βελτιώνουν την εικόνα τους στην αγορά μέσω της υιοθέτησης ενός περιβαλλοντικού προφίλ.
 • Αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των παραγωγών, που δεν είναι πιστοποιημένοι.
 • Διευρύνουν το μερίδιό τους στην αγορά καθώς μπορούν να απευθύνονται και σε πελάτες με μεγάλη περιβαλλοντική ευαισθησία.
 • Επιτυγχάνουν μειώσεις κόστους στη μακροχρόνια περίοδο μέσω της συνεχούς βελτίωσης των δυνατοτήτων παραγωγής

Πρότυπα Agro 2-1 & 2-2

Το πρότυπο AGRO 2-1 & 2-2 αφορά την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Καλλιεργειών και εφαρμόζεται σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2 είναι η κάλυψη των απαιτήσεων της αναθεωρημένης Κατευθυντήριας Οδηγίας (AGRO 2 Guideline, 2η Έκδοση – 29.07.2009).

Το πρότυπο AGRO 2-1 περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά, με σκοπό την πιστοποίηση του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από το είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.

Το πρότυπο AGRO 2-2 καθορίζει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση ώστε να αποδεικνύεται η ικανότητα της να εφαρμόζει σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων μεριμνώντας για :

 • Την αειφορία του εδάφους
 • Την ορθολογική χρήση νερού
 • Το εργασιακό περιβάλλον
 • Την αύξηση βιοποικιλότητας
 • Την διατήρηση φυσικών πόρων
 • Την αναβάθμιση τοπιού

Πρότυπα Agro 3

Το AGRO 3 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας που αφορά στην παραγωγή χοιρινών κρεατοσκευασμάτων. Η σειρά προτύπων AGRO 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 & 3-5 αφορά σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή ζωοτροφών, εκτροφή χοίρων, σφαγή, τυποποίηση, λιανική πώληση). Η εφαρμογή των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων οδηγεί στην πιστοποίηση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος με την απονομή πιστοποιητικών και τη χορήγηση σημάτων. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν τα πρότυπα, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, είτε το καθένα ξεχωριστά ή να επιλέξουν την πιστοποίηση όλων των προτύπων της σειράς, έτσι ώστε να ενταχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση του Χοίρειου Κρέατος. Τα οφέλη από την εφαρμογή και πιστοποίηση βάσει του εν λόγω προτύπου συνοψίζονται στην αυξημένη προστιθέμενη αξία, την αναγνωρισμένη σήμανση και την αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή.

ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 3.1- Παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας

Το πρότυπο AGRO 3.1 περιλαμβάνει απαιτήσεις για την εισαγωγή των πρώτων υλών ζωοτροφών στην επιχείρηση, την διαχείριση προμιγμάτων και κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών, το σχεδιασμό και την διαδικασία παραγωγής μιγμάτων, την υγιεινή των εγκαταστάσεων, την εφαρμογή ελέγχων και τον καθορισμό ορίων ανοχής ανεπιθύμητων ουσιών σε όλα τα στάδια παραγωγής.

ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 3.2- Εκτροφή χοίρων

Το πρότυπο AGRO 3.2 περιλαμβάνει απαιτήσεις για την εισαγωγή ζωικού υλικού, την διαχείριση των ζώων ανάλογα με το παραγωγικό στάδιο εκτροφής τους, τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων, τον καθορισμό των «μη συμμορφούμενων» ζώων, καθώς και απαιτήσεις για την φόρτωση και μεταφορά των ζώων στο σφαγείο.

ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 3.3- Σφαγή χοίρων

Το πρότυπο AGRO 3.3 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την παραλαβή και εκφόρτωση των ζώων στο σφαγείο, την προετοιμασία των ζώων προ της σφαγής, την διαδικασία σφαγής, τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων και τις απαιτήσεις για την μεταφορά του χοιρινού κρέατος.

ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 3.4 - Τεμαχισμός, επεξεργασία και συσκευασία του χοιρινού κρέατος / AGRO 3.5- Σημεία λιανικής πώλησης χοιρινού κρέατος

Τα πρότυπα AGRO 3.4 AGRO 3.5 περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις για την εισαγωγή σφάγιων ή τεμαχίων κρέατος στην εγκατάσταση, την διαδικασία της επεξεργασίας και της συσκευασίας του καθώς και προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις

Social Accountability Standard (SA 8000)

Το SA 8000 είναι Διεθνές Πρότυπο και θέτει τις προδιαγραφές για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.Το πρότυπο εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον SAI (Social Accountability International) το 1997, αναθεωρήθηκε το 2001 και εκδόθηκε για τρίτη φορά το 2008. Παρέχει μία κατανοητή και ευρύτατα αποδεκτή βάση για την διασφάλιση δίκαιων και με σεβασμό προς τον άνθρωπο συνθηκών εργασίας.

Τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης: 

 • Η πιστοποίηση SA 8000 δίνει στους προμηθευτές και στους κατασκευαστές ένα εμπορικό πλεονέκτημα επειδή οι καταναλωτές, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, αγοράζουν όλο και περισσότερο τα αγαθά από τους "κοινωνικά υπεύθυνους" προμηθευτές και κατασκευαστές
 • Η εφαρμογή του προτύπου μπορεί να βοηθήσει να βελτιωθεί η σχέση της επιχείρησης με το κοινό, και την κυβέρνηση.
 • Το πρότυπο SA 8000 θα μπορούσε να δώσει στην επιχείρηση μια πιο ανταγωνιστική θέση στην αγορά εργασίας. Η σαφής υποχρέωση συμμόρφωσης στα κοινωνικά και ηθικά πρότυπα θα καταστήσει ευκολότερο για μια επιχείρηση να προσελκύσει το καλά εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό.
 • Η παραγωγικότητα της επιχείρησης θα μπορούσε να ενισχυθεί καθώς η εμπιστοσύνη των υπαλλήλων θα αυξηθεί, αφού θα γνωρίζουν ότι η επιχείρηση ενδιαφέρεται για την ευημερία τους. Αυτό όχι μόνο θα ενισχύσει τις σχέσεις με τους πελατών, αλλά θα οδηγήσει, μακροπρόθεσμα, σε πιο πιστούς πελάτες.
 • Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για συμμετοχή σε μεγάλους διεθνής διαγωνισμούς
 • Αύξηση της πιθανότητας για παγκόσμια αναγνώριση
UP
DOWN